حمله به سعید حجاریان؛ تئوریسین اصلاحات سلطان گندم است؟!

زبانک  > متفرقه >  حمله به سعید حجاریان؛ تئوریسین اصلاحات سلطان گندم است؟!
0 Comments

[ad_1]

ن اسناد هیچ یک نشان نمی‌دهد که شرکت مزبور مرتکب تخلفی شده باشد. در این اسناد نام سعید حجاریان به عنوان عضو هیات مدیره دیده می‌شود. محسن حجاریان هم به عنوان مدیر شرکت فعالیت می‌کند. این اسناتد فقط مالکیت شرکت و واردات گندم توسط آن را نشان می دهد.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.