خرید اینترنتی انواع دوربین مدار بسته

زبانک  > متفرقه >  خرید اینترنتی انواع دوربین مدار بسته
0 Comments

همین خود موجب افزایش علم ما از دست اندرکاران مؤثر بر فعالیتهای اجتماعی غیرمسئولانه واثر محرکها وانگیزههای ریسکپذیری مدیرعامل بر بر روی همین فعالیتها میشود. بهعنوان مثال، اینکه طراحی تعداد متعددی از ابزارآلات، به گونهای میباشد که اشخاص راست دست، آسانتر میتوانند از آن‌ها استفاده کنند، به معنای وجود نوعی جانبداری صوری در طراحی همین ابزارآلات است. بلکه عقلانی خواندن تکنولوژی مدرن، صرفا حاکی از وجود رویّهای مشخص و معلوم اهمیت ویژگیهای مختص در تکنولوژی مدرن میباشد که آن را از تکنولوژیهای پیشامدرن متمایز میسازد (Feenberg 2010: 157). همین ویژگیها، به عقیدهی فینبرگ، توسعهی کار کشته و گستردهی تکنولوژی را ممکن میسازد. درحالیکه در جوامع مدرن، اصلی وجود ارزشبار بودن طراحیهای تکنولوژیک، تمایز فی مابین ارزشها و ملاحظات علّی، مهم توجه به تغییرات ارزشهای دخیل در رویّهی طراحی هزینه خرید و کارگزاری دوربین مدار بسته برجسته میشود. در تکنولوژیهای برآمده از چنین نظامی، فقط هدف ها محدود ساخت انبوه و افزونی سود آیتم دقت قرار میگیرد و بقیه ارزشها از رویّهی طراحی کنار میرود (Ibid). شاخصSTR در فرضیه دوم نقش متغیر مداخلهگر را هم بازی میکنید.در فرضیه دوم فعالیتهای مسئولانه باعث تقویت ریسکپذیری مدیران می‌گردد و کلیدی اعمال شاخصSTR نقش تعاملی این دو را مورد سنجش قرار میدهیم. آنچه در همین متن گزینه توجه است، عنصر تکنولوژی است. به وجود آورده میباشد که لازمه آن جا به جا نمودن مشروعیّت اقتدار از آئین به عقل بشرى است. تکنولوژیهای گوناگون حتی در صورتی که براساس ضوابط فنّی به گونهای عقلانی و منسجم طراحی شوند، در ساختار خویش دسته دیگری از جانبداری را نمایان می نمایند که فینبرگ، آن را جانبداری صوری مینامد (Ibid). به طور مثال ذرّه هاى بنیادی زیرا (پروتون) (نیوترون) (الکترون) و یا این که (کوارک هایd وu ) داراى بارهاى مثبت و منفى هستند.( و همین ایستار و ویژگى جزء ساختار وجودى آنهاست) که قوام و استمرار ماده و حیات را در صورتهاى مختلف انرژى و نیروى هسته اى قوى و ضعیف میدان الکترومغناطیسى گرانش … در برابر مرکزهاى اصلی عجله دهندهP وe (الکترون و پروتون) که براى تولید انرژى بالاى هسته اى از سال 1970 م به این سو آغاز به کار کرده اند چنان پیامد ویران گرى را نداشته اند. در حقیقت، نظریهی انتقادی تکنولوژی را میتوان نظریهای قلمداد کرد که نهایتاً لینک لحاظ و کار را رقم می زند و از همین حیث شایستهی توجه و تأمل جدی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.