0 Comments

قانون جذب و بازاریابی شبکه ای

قانون جذب و بازاریابی شبکه ای – آیا آنها با هم می روند؟ وقتی قانون جذب می آید ، دو نوع افراد وجود دارد: مؤمنان و غیر مؤمنان. با قانون رسمی چطور به خواسته هایمان برسیم؟ غیر مؤمنان حقایق را نمی دانند به همین دلیل تصمیم می گیرند باور نکنند. مؤمنین از طرف دیگر حقایق […]